Ziek en Arbeidsongeschikt worden als werknemer

Total
0
Shares
Ziek en Arbeidsongeschikt worden als werknemer

Ziek en Arbeidsongeschikt worden als werknemer


Loondienst en ziekte

Stel jij werkt in loondienst en jij wordt ziek. Waar krijg jij en je werkgever mee te maken? Als je als medewerker in loondienst bent en je wordt ziek realiseren veel mensen zicht niet vanuit de verschillende situaties waar zij en de werkgever mee te maken kunnen krijgen. Hieronder een korten uiteenzetting , de keten van verschillende situaties die zich kunnen voordoen en waar je mee te maken krijgt. Ik ga in dit artikel niet in op technisch regelgeving maar probeer een weergave te geven van de verschillende situaties en de daarbij behorende regelgeving waar je mee te maken krijgt.

In latere artikelen zal ik een uiteenzetting geven van de regelgeving elk inhoudelijk zodat je ook daar je voordeel mee kunt doen.

  1. Ziektekosten(verzekering)
  2. Arbodienst en/of bedrijfsarts
  3. Verbeterde wet Poortwachter
  4. Wet Uitbreiding Loondoor-Betalingsverplichting bij Ziekte (WULBZ)
  5. De wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)


A) Ik word ziek:

Als je niet kunt werken kan dat natuurlijk bijvoorbeeld komen door en verkoudheid, in dit geval ziek je een paardagen uit en kun je daarna weer aan het werk. Hiervoor gaan de meeste mensen niet naar de doctor. Als je hiermee wordt geconfronteerd meld je je ziek bij je werkgever (de meeste werkgevers hebben omtrent ziek zijn en worden een reglement hoe je dit moet melden en bij wie binnen de organisatie). Op basis van de WULBZ is de werkgever verplicht je over de ziektedagen je je salaris door te betalen. (soms kennen werkgevers wachtdagen) Deze situatie heeft dan ook voor de werknemer niet direct een financieel gevolg. Voor een werkgever heeft dit wel financiële gevolgen. De dagen dat je ziek bent ben je niet aanwezig en moet de werkgever wel je salaris betalen waar hij in deze zin niet de tegenwaarde voor heeft. Als er werkzaamheden niet kunnen blijven liggen zal een collega dit werk moeten overnemen en wordt de werkdruk hoger waardoor het risico van ziekte bij deze collega toeneemt. Ook is het mogelijk dat er extern iemand aangetrokken moet worden die de werkzaamheden uit moet voeren en deze kosten komen dan ook als extra kostenpost voor rekening van je werkgever.

Ik word ziek; als je ziek wordt en je moet daarvoor ook naar de doctor wordt je geconfronteerd met ziektekosten. In feite wordt je dan geconfronteerd met directe kosten van het ziek zijn. Omdat we in Nederland een verplichte ziektekostenverzekering kennen heb je feitelijk deze directe kosten al vooruit betaald in de vorm van de premie. Als je door gebruik van medicijnen snel weer beter bent dan geld wat hierboven is beschreven.

B) Ik word ziek en mijn ziek zijn duurt langer dan een paardagen:

Deze situatie kent drie mogelijkheden.

1. Je bent langer ziek maar herstel van je ziek zijn is eigenlijk al duidelijk.

Hierbij kun je denken aan situatie als bijvoorbeeld het breken van een ledemaat. In de meeste gevallen staat daar medisch een termijn voor dat je genezen zult zijn (mist natuurlijk geen complicaties). Nu wordt je ook geconfronteerd met directe ziektekosten. Nu zullen nu hoger zijn dan de eerder uitgelegde situatie omdat je ook naar het ziekhuis moet en daar de behandelkosten aanmerkelijk hoger liggen dan uitsluitend een consult van de huisarts. Ook liggen de kosten voor je werkgever hoger. Wel kan je werkgever plannen hoe hiermee om te gaan omdat de datum dat je weer aan het werk kunt redelijk duidelijk is.

Nu zal de werkgever je salaris doorbetalen (directe kosten) maar zal ook maatregelen moeten nemen om je werk te laten uitvoeren en hiervoor eventueel een uitzendkracht moeten inzetten en deze moet hij ook betalen. (directe kosten verband houdend met je ziek zijn voor de werkgever) Ook heeft je werkgever de kosten voor de uitvoering van de “Verbeterde Wet Poortwachter”. Hiermee wordt je werkgever geconfronteerd vanaf de eerste dag van je ziekmelding. In deze wet ligt vast hoe de spelregels zijn waaraan de werkgever moet voldoen omtrent je ziek zijn en verplichtingen waaraan je als werknemer moet voldoen. (de inhoudelijkheid van deze regelgeving valt buiten dit artikel en zal ik in een volgend artikel uit de doeken doen) ook hier zitten voor de werkgever kosten aan verbonden. Feitelijk wordt er een ziek zijn dossier voor je situatie aangelegd waar buiten medische gegevens (deze zijn geheim) je onder andere een case-manager krijgt toegewezen (deze is verantwoordelijk voor je Poortwachterdossier) en het kent een plan van aanpak hoe je weer zo snel mogelijk aan het werk kunt. Veel werkgevers hebben de uitvoering van deze regelgeving geoutsourced bij gespecialiseerde organisaties, veelal zijn dat Arbodiensten. Ook hier zitten voor je werkgever de nodige kosten aan. Ook als de werkgever dit in eigenhuis doet zal iemand dit traject moeten oppakken en kost dit arbeid met de daarbij behorende kosten.

2. Je bent ziek en zult dit naar verwachting langer zijn maar korter dan maximaal twee jaar.

Als werknemer komen de eerste financiële consequenties. Je eigen ziektekosten zullen oplopen. De meeste kosten zullen vergoed worden door de ziektekostenverzekering maar het eigen risico zal snel opgemaakt zijn. Ook zullen bepaalde kosten van medische hulp en medicijnen buiten de basisdekking en aanvullende pakketen kunnen gaan vallen. Deze kosten komen nu voor eigen rekening. De meeste werkgevers betalen in het eerste ziektejaar 100% uit van je salaris dus op dit punt binnen het eerste jaar nog geen financieel gevolg. Anders wordt het als je meer dan een jaar ziek bent. Los van het feit dat je opnieuw wordt geconfronteerd met een niet ziektekostenjaar met wederom een eigenrisico zul je ook minder salaris gaan ontvangen. De wet (WULBZ) staat maximaal toe dat er over tweejaar 170% van je salaris mag worden doorbetaald door de werkgever. In ons voorbeeld krijg je dus vanaf het tweede jaar ziek zijn nog maar 70% van je salaris.

Een terugval van 30% die je voor eigen rekening krijgt. In beginsel zijn deze niet ergens anders te verhalen. (in een later artikel kom ik terug op oplossingen voor arbeidsongeschiktheid voor werknemers) Een vraag die je zou moet stellen voordat je in een dergelijke situatie geraakt is of je een jaarlang met 30% minder salaris aan je verplichtingen kunt blijven voldoen, kun je de evt hypotheek of huur van je woning nog betalen enz. de kosten voor je werkgever zullen nu hoog oplopen. Deze situatie is eigenlijk de meest kostbare voor je werkgever. (na tweejaar gaat er wat anders spelen voor werkgever, kom ik zo op terug) Je werkgever heeft over de afgelopen tweejaar 170% van je salaris door moeten betalen zonder dat je arbeid hebt kunnen verrichten. Over tweejaar heeft hij een volledig “Poortwachters dossier”moeten opbouwen en iemand is daarvoor verantwoordelijk met de daarbij behorende kosten.

Je werk die je in je functie normaal doet zal uitgevoerd moeten worden door een (tijdelijke) kracht, ook deze zal een salaris willen hebben en deze kosten zullen ook door je werkgever moeten worden betaald. Tevens zullen er nog kosten voor je werkgever zijn van allerlei randgebeuren rondom je ziek zijn. (voert binnen dit artikel te ver om hier op in te gaan.) Je kunt nu beredeneren dat de totale kosten van tweejaar ziek zijn zo op kan lopen tot 250% van je eigen salaris. Weliswaar kunnen werkgevers zich verzekeren voor deze doorbetalingsverplichting (WULBZ) doormiddel van een ziekengeldverzekering maar hij zal hiervoor een premie moeten betalen die hij jaarlijks voor zijn kiezen krijgt.

3. De laatste situatie is dat je wordt ziek en bent dit voor een langere tijd.

Dus langer dan tweejaar. De hiervoor beschreven situatie hebben jij en je werkgever met de daarbij behorende kosten dan al doorlopen. Je wordt nu geconfronteerd met de WIA. (nieuwe WAO) Deze situatie is natuurlijk niet te benijden en heeft vergaande financiële consequenties. Afhankelijk van je arbeidsverleden en je inkomen is terugval in inkomen naar 70% van het minimumloon heel reëel. Het is binnen het bestek van dit artikel niet mogelijk om exact aan te geven wat de financiële consequenties per individuele medewerk zal zijn. Dit is sterk afhankelijk van je (medische) situatie maar bijvoorbeeld ook afhankelijk van factoren als wat je nog wel aan werkzaamheden kunt verrichten (wordt beoordeeld door het UWV, verdiencapaciteit, WIA) ,leeftijd, hoogte van je salaris enz. Maar dat ze vergaand zijn is over het algemeen wel duidelijk en wordt door werknemers over het algemeen onderschat. Het is net als het onderwerp pensioen een ver van mijn bed show gedachte. Je moet je realiseren dat op het moment dat je de tweejaar ziek zijn door bent en geconfronteerd wordt met de WIA de meeste kosten voor de werkgever zijn gemaakt in jou geval. Je werkgever zal (bij meer dan 35% arbeidsongeschikt) nu aansturen dat je in de WIA geraakt omdat dat voor de werkgever feitelijk de goedkoopste oplossing is. Hiervoor is het noodzakelijk (en dit is niet altijd even makkelijk) dat het poortwachtersdossier volledig is en klopt. Dit dossier wordt door het UWV beoordeeld. Gezien de financiële consequenties zullen veel mensen in financieel opzicht in de problemen komen. Realiseer je dat de terugval in inkomen zomaar richting het minimumloon kan gaan. Je moet niks maar laat je goed adviseren op dit punt door een adviseur (in een later artikel kom ik terug wat voor adviseurs er bestaan en hoe ze operen). Hieronder een korte uitleg welke situaties de WIA kent;

Iemand die door arbeidsongeschiktheid minder dan 35% van zijn inkomen verlies krijgt vanuit de WIA geen uitkering. Je blijft in dienst van je huidige wekgever tegen een eventueel aangepast inkomen. U heeft hierin eigenlijk geen keuze. Weet je werkgever het UWV er van te overtuigen dat dit niet lukt binnen de organisatie dan krijgt je werkgever voor dit deel een ontslagvergunning. Je komt dan in de WW terecht en uiteindelijk in de bijstand. (deze laatste kent een vermogenstoets! Eigen woning over het algemeen geen bijstand)


>35%

Nu wordt je geconfronteerd met verdiencapaciteit. Dit is ter beoordeling van het UWV en wil zoveel zeggen dat zij beoordelen wat je evt nog zou kunnen doen om inkomen te genereren. Het is voor hen niet relevant of er ook daadwerkelijk vacatures of werk is op dit vlak. Ligt je verdiencapaciteit tussen 35% en 80% arbeidsongeschiktheid of bent u meer dan 80% arbeidsongeschikt maar er is volgens het UWV kans op herstel in de toekomst dan valt u onder de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA). De hoogte van je uitkering is nu afhankelijk van inkomen dat je nog door werken (verdiencapaciteit) wordt verdient. In de meest ongunstige situatie valt u terug naar een inkomen van 4.852,- euro. per jaar.

>80% arbeidsongeschikt:

Als je meer dan 80% arbeidsongeschikt bent en er volgens het UWV geen sprake kan zijn van herstel in de toekomst kom je in aanmerking voor de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). De uitkering die je dan krijgt bedraagt dan 70% van het minimumloon met een maximum van 70% van 46.204,- euro. per jaar.

Gezien de materie is het verstandig je te laten adviseren omtrent arbeidsongeschiktheid, tegenwoordig ook als werknemer. Als onderdeel van een hypotheek(advies) is dit zeker niet afdoende. Vraag je werkgever of en wat er evt geregeld is op collectieve basis maar (laat) kijken of dit wel bij je eigen situatie aansluit. Betalen voor iets wat niet voldoet maar oog waarschijnlijk goedkoop is is weg gegooid geld. Je moet niks maar er een beslissing over nemen en je er bewust is heel belangrijk. Zeker als je de hoofdkostwinner bent en je de verantwoordelijkheid hebt over kinderen.
 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit vind je misschien ook leuk