Samenvatting over wetgeving van milieubeleid in India

Total
0
Shares
Samenvatting over wetgeving van milieubeleid in India

Samenvatting over wetgeving van milieubeleid in India


In deze samenvatting kijken we naar het klimaatbeleid van India. Verschillende aspecten van het beleid worden uitgelicht. India is een land dat sterk in ontwikkeling is en wat een grote kans met zich meebrengt dat het verschillende gevolgen van klimaatveranderingen zal ondervinden.

Broeikasgassen India

India stoot na de Verenigde Staten en China de meeste broeikasgassen uit, terwijl per hoofd van de bevolking de uitstoot laag is (Figuur 1). Voor India is het belangrijk dat ze een goed klimaatbeleid hebben. Het land is erg kwetsbaar ten opzichte van klimaatveranderingen. Zo bezit het land een 7000 km lange kustlijn, hebben ze de Himalaya met zijn smeltijs en is er nog zo’n 70 miljoen hectare aan bossen (INCCC 2010)

In juni 2008 lanceerde de minister-president India’s eerste Nationale Actie Plan voor Klimaatverandering, oftewel het NAPCC. Hierin werden bestaande en nieuwe beleidsprogramma’s voor het behoud van het klimaat met elkaar verbonden. Het NAPCC bestaat uit acht nationale kernmissies die tot 2017 behoren te lopen (Prime Minister’s Council on Climate Change 2008). Het plan omvat de volgende missies:
1. Nationale missie voor zonne-energie
2. Nationale missie voor verbeterde energie-efficiëntie
3. Nationale missie over duurzame Habitat
4. Nationaal Waterplan missie
5. Nationale missie voor het behoud van het Himalaya Ecosysteem
6. Nationale missie voor een “Groen India”
7. Nationale missie voor Duurzame Landbouw
8. Nationale missie Strategische Kennis voor Klimaatverandering

Het ministerie van Environment & Forests in India richtte in oktober 2009 het Indian Network for Climate Change Assessment (INCCA) op. Dit is een programma gebaseerd op een netwerk met meer dan honderd verschillende wetenschappers om te kijken naar de verschillende aspecten van klimaatverandering. Centraal in het programma staan de vragen als ‘wat zijn de korte- en langetermijn effecten van klimaatveranderingen in India’ en ‘wat voor impact heeft klimaatverandering op economische sectoren’.
In november 2010 heeft het INCCA een verslag uitgebracht genaamd ‘Climate change and India: a 4X4 assessment. A sectoral and regional analysis for 2030s’. Dit hebben ze gedaan in opdracht van het ministerie van Environment & Forests. Ze beschrijven de situatie van nu en proberen een inschatting te maken van de impact van klimaatverandering voor 2030 (INCCC 2010).


Climate Change Performance Index

India heeft klimaatverandering dus wel degelijk in het beleid opgenomen. Ook internationaal gezien doet India het redelijk goed op klimaatgebied. In december 2010 verscheen de internationale ranglijst, The Climate Change Performance Index, waarin werd gekeken naar de geleverde prestaties om het klimaat te beschermen van de landen die samen voor 90% verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van CO2. Hierin kwam naar voren dat van de 58 landen, India op nummer 10 staat. Er wordt vermeld dat relatief gezien India één van de mondiale leiders is in prestaties op het gebied van klimaatverandering (Burck, Bals, and Parker 2010).

Oplossing klimaatprobleem

Er blijkt vaak geen eenvoudige oplossing te zijn voor het klimaatprobleem. Het klimaatprobleem kent vele dilemma’s. Een probleem bij bijvoorbeeld het terugdringen van broeikasgassen is dat er rekening gehouden dient te worden met de armoede in India. 400 miljoen mensen hebben nu bijvoorbeeld geen aansluiting op het elektriciteitsnet en gebruiken dus ook niet veel energie (Energy Research Centre 2010). Maar als dit aangepakt wordt zal dus het energieverbruik toenemen en ook de uitstoot van broeikasgassen. Het bestrijden van de armoede zal dan ten koste gaan van het klimaat, maar het menselijk welzijn wordt wel vergroot (Parikh and Parikh 2001).
In het eerste deel van dit essay wordt gekeken naar de verschillende beleidsprincipes in het Indiase klimaatbeleid. Vervolgens komen de verschillende instituties, verantwoordelijkheden en taken, en capaciteit van de nationale en lokale overheid op het gebied van klimaatbeleid aan bod, en zullen de diverse ontwikkelingen in het beleid besproken worden. Belangrijk om te weten is dat in dit essay niet alles besproken kan worden, een beleid analyseren omvat veel meer. We hebben geprobeerd om bepaalde aspecten te belichten met wat voorbeelden.

Beleidsprincipes klimaat India

In het beheer van natuur en milieu zijn er verschillende principes (Mol 2011). Dit zijn onder andere het stand still beginsel oftewel maintaining the standards principle. Bij dit principe worden standaarden gehandhaafd en mag er niet overheen gegaan worden. Vaak wordt dit gebruikt om bijvoorbeeld een vergunning te verlenen.

Daarnaast is er nog het Best Available Technologies (Not Entailing Excessive Costs) (BAT/NEEC) principe. Hier gaat het er om dat er bij een nieuw proces de beste technologieën worden gebruikt. Technologisch is er heel veel mogelijk maar dan moet er vaak ook veel voor betaald worden. Vooral grote bedrijven hebben kennis van nieuwe technologieën en informatie over de betreffende kosten. Dit is een voordeel voor deze bedrijven ten opzichte van kleine bedrijven. Dit principe komt bijvoorbeeld ter sprake bij nationale actieplan waar ze het opwekken van elektriciteit door middel van zonne-energie willen bevorderen. Hiervoor zijn nieuwe technologieën nodig. Internationale samenwerking voor technologische ontwikkeling is hiervoor van belang (Prime Minister’s Council on Climate Change 2008). Het blijkt echter dat verbeteringen in efficiënter energiegebruik vooral komen door autonome technologische verbeteringen en niet zozeer door het gebruik van nieuwere en efficiëntere technologieën. Dit zal echter niet genoeg zijn om op het gewenste uitstoot- en efficiëntieniveau te komen, daarvoor zullen toch betere technologieën gebruikt moeten worden (Nag and Parikh 2000).
Daarnaast kent men het principe van bestrijding aan de bron/preventie. Hierbij gaat preventief beleid boven beleid met terugwerkende kracht. De gevolgen van een actie zijn dan bekend. Dit staat niet zo zeer voorop in het beleid van India.

Wel staat het volgende principe centraal in het klimaatbeleid van India. Bij het polluter pays principle gaat het om gelijkheid. Degene die vervuiling veroorzaakt moet ook voor de kosten opdraaien. Een nadeel is echter dat het vaak moeilijk is om erachter te komen wie de vervuiler daadwerkelijk is. Hiervoor is intensief monitoren nodig, wat vaak ook weer de nodige kosten met zich meebrengt. Het polluter pays principle is een belangrijk principe in het Indiase milieubeleid. Een voorbeeld is het uitgeven van emissierechten en een ruilsysteem voor deze rechten, waarvoor in 2010 een nieuw concept is bedacht om dit te implementeren. Het polluter pays principe is een market-based instrument. Het PAT-mechanisme, wat in paragraaf 4.3 wordt beschreven, is een voorbeeld van zo’n instrument. De producent van vervuiling zal zo er voor afgerekend worden.


Precautionary principle

Bij het precautionary principle zijn de gevolgen vaak onzeker of niet bekend, in tegenstelling tot het principe van bestrijding aan de bron. Het precautionary principle maakt het mogelijk om beleid in te stellen of maatregelen te nemen, zelfs als er niet voldoende wetenschappelijk bewijs is dat de effecten van een bepaalde handeling negatief zullen uitvallen. Het zou dus kunnen dat men maatregelen treft die niet eens nodig zijn. De kosten voor interpretatie en het stellen van randvoorwaarden kunnen hoog oplopen. Ook dit principe, het “precautionary principle” wordt deels toegepast in het nationale klimaatbeleid van India. Klimaatverandering blijft veel onzekerheden bevatten. De effecten die klimaatverandering teweeg brengt zijn niet allemaal van tevoren nauwkeurig te beschrijven. Het precautionary principle maakt het mogelijk om beleid te implementeren, ondanks de onzekerheden die er spelen. We weten niet of alle voorspellingen uitkomen, maar we weten wel dat als ze uitkomen, dat het dramatische gevolgen zal hebben en dat ze vaak irreversibel zijn.
De principes van onnodige vervuiling voorkomen, IBC (isoleren, beheersen, controleren) en ALARA (as low as reasonably achievable) komen niet sterk naar voren in het klimaatbeleid.

Instituties, verantwoordelijkheden en taken, en capaciteit van de nationale en lokale overheid op het gebied van klimaatbeleid
De overheid heeft verantwoordelijkheden en verschillende taken betreffende het beleid. De overheid legt instituties vast voor de verschillende actoren in het spel. Maar wat is nou de capaciteit van het uitvoeringsapparaat en wat zijn de belangrijkste beleidsinstrumenten? Inde volgende hoofdstukken een overzicht hiervan.

Wettelijke kaders

Sinds 1986 bestaat er een milieuwet. Deze wet ziet er op toe dat het milieu wordt beschermd en milieuproblemen zoals vervuiling aangepakt worden. In 1991 is deze wet voor het laatst gewijzigd (Ministry of Environment & Forests 1986). In 2001 is de Energie Behoud Wet ingevoerd. Deze energiewet is geïmplementeerd met het doel om het energieverbruik efficiënter te maken. Dit is één voorbeeld van een wet, maar zo bestaan er nog velen zoals de Elektriciteitswet uit 2008.
 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit vind je misschien ook leuk