Stageverslag over ecotoerisme en milieubescherming in Ghana

Total
0
Shares
Stageverslag over ecotoerisme en milieubescherming in Ghana

Stageverslag over ecotoerisme en milieubescherming in Ghana


Sinds twintig jaar wapperen in Afrikaanse landen als Kenia, Ghana en Zuid-Afrika waar je ook kijkt plastic zakjes in de struiken. Er is geen goed vuilophaalsysteem en overal in het landschap ligt plastic rommel. Wordt het verbrand, dan geeft het afval giftige dampen af die ongezond zijn om in te ademen. Bovendien leidt het tot vervuiling van grondwater. Ook blijft het water in de regentijd in de zakjes staan, waardoor de malariamug wordt aangetrokken.

Onderzoeksvraag

De onderzoeksvraag die in deze case study centraal staat is: Hoe gaat de Ghanese bevolking om met haar afvalprobleem? Om meerdere redenen denken wij dat een case study de beste onderzoeksstrategie is om deze onderzoeksvraag te beantwoorden. Ten eerste moeten wij het probleem in de natuurlijke context bestuderen. Het is namelijk niet mogelijk om vanuit Nederland het afvalprobleem in Ghana te analyseren. Verder is het zeer belangrijk dat wij de lokale bevolking bij het probleem betrekken. Zonder hun medewerking, opinies en opbouwende kritiek kunnen wij nooit een duurzame en praktijkgerichte oplossing voor het probleem verzinnen. Ten tweede zullen wij gebruik moeten maken van verschillende methoden van dataverzameling, want het is belangrijk dat we het afvalprobleem vanuit verschillende invalshoeken belichten.

Doel en kenmerken

Het verschijnsel dat wij in zijn natuurlijke context willen bestuderen is de situatie waarin de mensen in Ghana nu leven, met alle papiertjes, plastic zakjes, blikjes etc. om zich heen. Het doel is hier zo veel mogelijk informatie over te verzamelen, omdat wij dan kunnen leren wat de houding van de bevolking is ten opzichte van al het afval op de grond. Verder willen we ook graag weten hoe toeristen het ervaren om in vervuilde gebieden te komen. Toerisme is immers waarmee het allemaal begonnen is in opdracht 2. Tenslotte willen we kijken naar het beleid dat gevoerd wordt, met betrekking tot het afvalprobleem. Onze casestudy heeft verschillende kenmerken: Ten eerste is de periode van observatie kort, omdat het niet lang duurt om te kijken hoe de bevolking met hun afval omgaat. We zullen tijdens het toerismehoogseizoen observeren omdat er dan de meeste toeristen zijn. Ten tweede zullen we met veel mensen gesprekken hebben over hun gewoonten ten aanzien van afval. Tenslotte zullen wij als hulpmiddel de computer (en dus het Internet) gebruiken om op zoek te gaan naar achtergrondinformatie over Ghana en haar inwoners. Ook kunnen we via de computer informatie vinden over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van hergebruik van afval.


De casus

Als casus voor ons onderzoek hebben wij gekozen voor Noord-Ghana. We hebben voor Noord-Ghana gekozen, omdat Noord-Ghana armer is dan Zuid-Ghana. Wij verwachten namelijk dat mensen die moeite hebben met in hun levensonderhoud te voorzien, zich minder druk maken over vervuiling dan mensen die materieel gezien welgestelder zijn. Als het probleem in een arm gebied opgelost kan worden, dan lukt dat waarschijnlijk ook in een rijker gebied. Ook leeft het ecotoerisme meer in Noord-Ghana dan Zuid-Ghana, waardoor we daar meer duurzame toeristen zullen treffen die van belang kunnen zijn voor ons onderzoek.

Databronnen

De databronnen zijn:

Lokale bestuurders

Dit zijn de stamhoofden of de dorpsoudsten. Van hun willen wij weten of zij iets aan de vervuiling willen doen en of er misschien in het verleden al pogingen zijn ondernomen om in hun dorp of streek iets aan het probleem te doen. Verder kunnen zij ons doorverwijzen naar lokale bewoners die ook een potentiële bijdrage kunnen leveren aan ons onderzoek.

Lokale bewoners

Wij zijn geïnteresseerd in de wensen van de lokale bevolking, want zij zijn van al onze databronnen natuurlijk de grootste groep. Zonder hen is het probleem niet te bestuderen en al helemaal niet op te lossen. De lokale bestuurders zullen ons doorverwijzen naar enkele van deze bewoners. Verder zullen wij ook nog zelf aselect een aantal lokale bewoners ondervragen. Dit zullen wij doen door bijvoorbeeld langs een weg te gaan zitten en elke tiende voorbijganger te ondervragen.

Toeristen

Op plekken waarvan we weten dat er veel toeristen komen, zullen wij op dezelfde manier als wij dat met de lokale bewoners deden, een aantal toeristen interviewen. Wij willen weten in hoeverre de toeristen het afval storend vinden en op welke plekken hen dit het meest stoort.

Wetenschappelijke literatuur

Brochures en flyers over afval en afvalproblemen.

Internetsites van wetenschappelijke tijdschriften

over afval en afvalproblemen.

Plan van dataverzameling

De manier die wij hebben gekozen voor het samenstelling van de onderzoeksgroep is de theoretische selectie. Dit is een vorm van doelgerichte steekproeftrekking, waarbij de onderzoeker eenheden selecteert op basis van hun potentiële bijdrage aan de analyse. We beginnen bijvoorbeeld bij de dorpsoudsten of stamhoofden. Op basis van de bevindingen wordt opnieuw een aantal eenheden gekozen. Op een gegeven moment zal er verzadiging optreden. De methoden die een rol gaan spelen Participerende observatie: Het is de bedoeling dat wij met personen meelopen en gaan letten op wat de mensen doen: Hoe gaat men om met zijn afval? Gooit men het zomaar van zich af of brengt men het naar plaatsen waar afval verzameld en verbrand wordt? De personen uit de dorpen in Noord-Ghana die wij gaan observeren zullen wij via de theoretische selectie kiezen, zoals hierboven beschreven is. Semi- of halfgestructureerd interview: Om onze informatie te verwerven (wat zijn de wensen van de bewoners, hoe staan zij tegenover het afvalprobleem, hoe gaan zij om met afval, enz.) zullen wij gebruik maken van het semi- of halfgestructureerd interview. Wij hebben gekozen voor deze manier van kwalitatief interviewen omdat de vragen niet vast zullen liggen. Aan de hand van activiteiten (participatie) worden de vragen gesteld en de manier van vragen stellen ligt dus ook niet vast. De laatste twee kenmerken van het kwalitatieve interview zijn echter wel aanwezig, namelijk dat volgordes van vragen kunnen variëren en dat de vragen open zijn. Via deze vragen willen wij bepaalde redenen weten van het handelen van de geïnterviewde.


Type conclusie

Gezien het onderwerp van ons onderzoek, vervuiling in Ghana, en onze onderzoeksvraag ‘Hoe gaat de Ghanese bevolking om met haar afvalprobleem?’ denken wij dat onze conclusie een beschrijvende conclusie zal zijn. We bestuderen het gedrag van de Ghanese bevolking met betrekking tot afval en na het onderzoek kunnen wij dit in onze conclusie beschrijven. De casus in ons onderzoek is Noord-Ghana, en wij denken dat wij de verkregen onderzoeksresultaten kunnen generaliseren naar heel Ghana, of misschien zelfs naar andere Afrikaanse landen.

Betrouwbaarheid en validiteit

Wij denken dat ons onderzoek redelijk betrouwbaar is. Wij zullen bijvoorbeeld goed getrainde interviewers gebruiken om onze data te verzamelen. De participerende observatie zal dan betrouwbare onderzoeksresultaten opleveren. Wel lopen wij het risico op minder betrouwbare resultaten als gevolg van reactiviteit. Mensen kunnen zich anders gaan gedragen als ze weten dat er op hun gelet wordt. Ze zullen bijvoorbeeld minder snel afval van zich af gooien en het in plaats daarvan naar een verzamelplaats brengen, waar het verbrand wordt. Toch denken wij dat als dit onderzoek door andere mensen op dezelfde manier herhaald zou worden, dat ongeveer dezelfde resultaten verkregen zullen worden. Mensen zullen zich niet bij de ene onderzoeker heel anders gaan gedragen dan bij de andere onderzoeker. Dus ook al is er sprake van reactiviteit, dan zal dat in een ander onderzoek ook plaatsvinden. Verder denken wij dat ons onderzoek redelijk valide is. In ons kwalitatieve onderzoek maken wij namelijk gebruik van minder gestandaardiseerde werkwijzen en methoden. Onze participerende observatie en onze interviews zorgen ervoor dat de onderzoekers kunnen waarnemen (zien, horen, vragen) wat op dat moment relevant is of door de onderzochten relevant wordt gevonden. Dat draagt bij aan de interne validiteit van de verzamelde gegevens, omdat er maar een kleine afstand is tussen die gegevens en de werkelijkheid waarvan die gegevens een afspiegeling vormen. Wat de externe validiteit betreft moeten wij onszelf de vraag stellen: Kunnen wij onze resultaten generaliseren naar heel Ghana? Enerzijds denken wij van niet, omdat wij ons onderzoek doen in Noord-Ghana. Noord-Ghana is armer dan Zuid-Ghana, waardoor het noorden minder representatief is voor heel Ghana. In sommige steden heb je rijke wijken waar het wel schoon is. Er ligt geen afval op straat omdat de straten schoongeveegd en opgeruimd worden. Anderzijds komt dit nauwelijks voor in Ghana, in het grootste gedeelte van het land is het gewoon permanent vervuild. Daarom denken wij dat ons onderzoek wel generaliseerbaar is naar heel Ghana. Want noord of zuid, het afval is praktisch overal aanwezig.
 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit vind je misschien ook leuk